Archives

Written by

13 plazas Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado

Del 21/7/2015 al 9/9/2015

Información

Se convoca proceso selectivo para cubrir 13 plazas del Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado, por el sistema general de acceso libre.

El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de oposición, con las valoraciones, ejercicios y puntuaciones que se especifican en el Anexo I de esta convocatoria (BOE 20 de julio de 2015). Incluirá la superación de un curso selectivo.

La fase de oposición constará de dos ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio y uno de carácter voluntario.

Convoca

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Requisitos

Estar en posesión del título de Bachiller o Técnico.

Más información

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en el modelo de solicitud 790 que será facilitado gratuitamente en Internet en la página webwww.administracion.gob.es

La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y teniendo en cuenta que agosto se declara inhábil para los procesos selectivos convocados por este Departamento antes del 1 de agosto.

Dirección

Cualquier consulta en relación con las bases de esta convocatoria se deberá dirigir a la dirección de correo electrónico weboposiciones@magrama.es.

III CONCURSO ESCOLAR AGE “Explica-Xeografía coas túas fotos”

O III Concurso Escolar da Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) ten coma obxectivo espertar e fomentar o interese pola Xeografía no alumnado de ESO e Bacharelato. Este ano o tema é “Explica-Xeografía coas túas fotos”.

BASES:

1º. Concursarase mediante a presentación:http://galicia.geografos.org/wp-admin/post-new.php

  • – Dunha fotografía ou dunha montaxe fotográfica en formato dixital dun tema xeográfico.
  • – Dunha breve explicación do tema xeográfico representado na fotografía que resulte clara e didáctica.

2º. Pode concursar todo o alumnado de ESO e Bacharelato dos centros de ensinanza do estado español. Os alumnos poden presentarse de xeito individual ou en equipo e só poderán concursar cunha foto ou montaxe fotográfica “Explica-Xeografía”. 3º. Os traballos, que deben ser orixinais e de creación propia dos autores, poden expresarse na lingua que o alumno seleccione e  deben ter o visto bo dalgún profesor de Xeografía do centro educativo. 4º.  Os traballos remitiranse por correo electrónico á Secretaria da Asociación Española de Geógrafos (age@cchs.csis.es). Enviaranse catro arquivos independentes:

  • 1: Fotografía nun dos formatos seguintes: JPG, TIFF, PNG.
  • 2: Lugar e data de realización da foto, con explicación do tema  xeográfico fotografado (entre 60 e 120 palabras).
  • 3: Nome e apelidos do autor/a; o curso e o centro educativo.
  • 4: Nome e apelidos dun  profesor/a de Xeografía do centro educativo que teña dado o visto bo a o traballo e que sirva de contacto coa organización, xunto coa súa dirección de correo electrónico.
  • 5º. O prazo de presentación dos traballos comezará o 1 de decembro de 2014 e rematará o día 31 de marzo de 2015 ás  14 horas.
  • 6º. O concurso consta de dúas fases:

1ª fase: concurso organizado polo Departamento de Xeografía da Universidade de Santiago de Compostela. Nesta fase realizarase unha selección das cinco mellores fotos “Explica-Xeografía” en función de criterios didácticos, de calidade e orixinalidade para participar na 2ª fase estatal. As cinco fotografías seleccionadas nesta fase recibirán un premio nun acto organizado polo Departamento de Xeografía da Universidade de Santiago de Compostela. A este acto serán invitados os gañadores así como os   seus correspondentes profesores e familiares.

2ª fase: concurso estatal no que participarán as cinco mellores fotos “Explica-Xeografía” seleccionadas na 1ª fase en cada unha das comunidades autónomas participantes. Será o pleno da Xunta Directiva da AGE o encargado de seleccionar os tres mellores traballos, que recibirán un premio de 125€. En ámbalas dúas fases as comisións organizadoras do concurso avaliarán os traballos a partir dos arquivos 1 e 2, garantindo así o seu  anonimato.

  • 7: As   fotos gañadoras e as seleccionadas na primeira fase formarán parte dun documento gráfico que será difundido e enviado tanto aos Departamento de Xeografía universitarios coma aos centros educativos de ensinanza secundaria. Estes traballos poderán ser difundidos e utilizados pola AGE en diversa documentación relacionada coa ensinanza da Xeografía citando a súa autoría.
  • 8: A participación supón a aceptación das bases do concurso. Para calquera aclaración contactar con age@cchs.csis.es

III CONCURSO ESCOLAR AGE

I OLIMPIADA XEOGRÁFICA DE GALICIA

Obxectivos: A I Olimpíada de Xeografía de Galicia persegue fomentar o interese dos alumnos por esta ciencia, que se atopa estreitamente ligada ao territorio e que nos axuda a coñecer e comprender o mundo no que vivimos, tanto o medio natural como as actividades humanas que se desenvolven nel.

Organización: Está organizada pola Delegación Territorial do  Colexio de Xeógrafos en Galicia en colaboración co Departamento de Xeografía da Universidade de Santiago de Compostela.

Participantes: Poden  participar todos os alumnos matriculados en segundo curso de bacharelato que cursen a  materia c  de Xeografía en calquera centro público, concertado ou privado da Comunidade Autónoma de Galicia. A participación é individual e pódense presentar un máximo de cinco alumnos por centro.

Inscricións: Os centros educativos interesados deben cumprimentar o impreso de inscrición que se atopa na web do Colexio de Xeógrafos de Galicia (http://galicia.geografos.org/es/) ou na do Departamento de Xeografía (http://www.usc.es/xeograf/). Debe haber un profesor responsable dos alumnos participantes. As inscricións poden enviarse por correo electrónico a xeografosgalicia@gmail.com ou por correo postal á seguinte dirección:

Delegación Galega do Colexio de Xeógrafos

 

Apdo. 41 – 15780 – Santiago de Compostela

O prazo de inscrición finaliza o día 28 de Febreiro de 2015

Ficha Incrición Olimpiada

Bases I Olimpiada Geografía Galicia Gallego

Máster en Planificación e Xestión do Desenvolvemento Territorial (MPXDT) da USC.

O dito Máster é oficial e se imparte no Departamento de Xeografía  da Universidade de  Santiago.   As súas matérias e créditos docentes forman parte  da oferta de ensinanzas oficiais da Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de  Santiago. Toda a información académica e de organización do Máster PXDT pódese obter neste enlace: http://www.usc.es/masteres/gl/masteres/ciencias-sociais-xuridicas/planificac ion-xestion-desenvolvemento-territorial