Qué ofrecemos

ÁREA DE SERVIZOS PROFESIONAIS

 • Servizo de consultas fiscais e laborais para os colexiados/as
 • Servizo de visado de estudos, planos e proxectos, contando cun seguro de responsabilidade civil
 • Recoñecemento de sinatura e compulsa de documentos
 • Rexistro de sociedades profesionais
 • Convenios de servizos financeiros con beneficios para os colexiados/as
 • Información sobre novidades lexislativas
 • Hospedaxe de páxinas web de empresas e profesionais
 • Formación da listaxe anual de peritos/as xudiciais

ÁREA DE FORMACIÓN

 • Organización e colaboración en actividades formativas que complementen e actualicen os coñecementos adquiridos na universidade, con descontos para os colexiados/as
 • Información sobre cursos e actividades de interese para o colectivo
 • Realización e actualización do  Catálogo de formación de posgraos

ÁREA DE PROXECCIÓN SOCIAL

 • Representación en órganos colexiais externos
 • Participación pública e acción cívica
 • Colaboración en xornadas, seminarios e actos públicos
 • Presenza nos medios de comunicación

ÁREA DE COMUNICACIÓN E REDES

 • Páxina web (www.xeografos.org), con información dating pinon hills e documentos de interese
 • Conta de correo electrónico para os colexiados/as
 • Boletín informativo dixital da Delegación e do Colexio

ÁREA DE EMPREGO E DEFENSA PROFESIONAL

 • Servizo de consultas xurídicas e de defensa da capacidade profesional dos xeógrafos/as, principalmente nas convocatorias públicas de emprego
 • Servizo xurídico do Colexio para a presentación de recursos e outras actuacións de defensa da profesión en casos de discriminación
 • Inserción profesional, mediante a busca de bolsas de prácticas e emprego
 • Información de convocatorias de emprego público, demandas de empresas e concursos e licitacións