Qué ofrecemos

ÁREA DE SERVIZOS PROFESIONAIS

  • Servizo de consultas fiscais e laborais para os colexiados/as
  • Servizo de visado de estudos, planos e proxectos, contando cun seguro de responsabilidade civil
  • Recoñecemento de sinatura e compulsa de documentos
  • Rexistro de sociedades profesionais
  • Convenios de servizos financeiros con beneficios para os colexiados/as
  • Información sobre novidades lexislativas
  • Hospedaxe de páxinas web de empresas e profesionais
  • Formación da listaxe anual de peritos/as xudiciais

ÁREA DE FORMACIÓN

  • Organización e colaboración en actividades formativas que complementen e actualicen os coñecementos adquiridos na universidade, con descontos para os colexiados/as
  • Información sobre cursos e actividades de interese para o colectivo
  • Realización e actualización do  Catálogo de formación de posgraos

ÁREA DE PROXECCIÓN SOCIAL

  • Representación en órganos colexiais externos
  • Participación pública e acción cívica
  • Colaboración en xornadas, seminarios e actos públicos
  • Presenza nos medios de comunicación

ÁREA DE COMUNICACIÓN E REDES

  • Páxina web (www.xeografos.org), con información dating pinon hills e documentos de interese
  • Conta de correo electrónico para os colexiados/as
  • Boletín informativo dixital da Delegación e do Colexio

ÁREA DE EMPREGO E DEFENSA PROFESIONAL

  • Servizo de consultas xurídicas e de defensa da capacidade profesional dos xeógrafos/as, principalmente nas convocatorias públicas de emprego
  • Servizo xurídico do Colexio para a presentación de recursos e outras actuacións de defensa da profesión en casos de discriminación
  • Inserción profesional, mediante a busca de bolsas de prácticas e emprego
  • Información de convocatorias de emprego público, demandas de empresas e concursos e licitacións